Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
CENTREVILLE, Cư gia
tìm được 331 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 23
Số MLS: QA9732893
Kích cỡ lô đất: 974 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Số MLS: QA9776840
Kích cỡ nhà: 3.680 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 144 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: QA10236490
Kích cỡ lô đất: 377 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10285737
Kích cỡ nhà: 8.122 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10327554
Kích cỡ nhà: 7.975 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: FX10292272
Kích cỡ lô đất: 5,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: QA10019650
Kích cỡ lô đất: 2,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FX10322893
Kích cỡ nhà: 8.863 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10336051
Kích cỡ lô đất: 5,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10332208
Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: QA10235973
Kích cỡ lô đất: 2,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10326072
Kích cỡ nhà: 5.366 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10263507
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10300331
Kích cỡ nhà: 6.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10317200
Kích cỡ nhà: 6.987 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 23

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only