Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
CENTREVILLE, Cư gia
tìm được 332 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 23
Số MLS: QA9732893
Kích cỡ lô đất: 974 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Số MLS: QA9965858
Kích cỡ lô đất: 14,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: QA9776840
Kích cỡ nhà: 3.680 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 144 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10170885
Kích cỡ nhà: 2.284 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: QA10184788
Kích cỡ nhà: 4.055 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 26,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: QA10019650
Kích cỡ lô đất: 2,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FX10203488
Kích cỡ lô đất: 5,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: QA10086067
Kích cỡ lô đất: 2,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10197789
Kích cỡ nhà: 7.328 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10185724
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10185687
Kích cỡ nhà: 6.819 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10118466
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10185685
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10164655
Kích cỡ nhà: 7.080 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: FX10185776
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 23

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only