Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
BUTLER, Cư gia
tìm được 11 tài sản (cho thấy 1 tới 11)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: BC9826504
Kích cỡ lô đất: 44,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC9976925
Kích cỡ lô đất: 129 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC9932162
Kích cỡ nhà: 13.896 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 71,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: BC9905010
Kích cỡ lô đất: 2,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC10050375
Kích cỡ lô đất: 20 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC10013648
Kích cỡ nhà: 9.160 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 13,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC9997746
Kích cỡ lô đất: 1,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: BC10061212
Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: SP10026057
Kích cỡ nhà: 1.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: OR10058061
Kích cỡ nhà: 1.865 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: JF10062608
Kích cỡ nhà: 2.503 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 1

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only