Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
BUTLER, Cư gia
tìm được 11 tài sản (cho thấy 1 tới 11)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: BC9976925
Kích cỡ lô đất: 129 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC10109970
Kích cỡ nhà: 13.896 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 71,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: BC10098973
Kích cỡ lô đất: 44,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC10084050
Kích cỡ nhà: 13.427 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 32,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: BC10101041
Kích cỡ nhà: 7.272 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC10050375
Kích cỡ lô đất: 20 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC9997746
Kích cỡ lô đất: 1,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: BC10179263
Kích cỡ lô đất: 4,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC10164362
Kích cỡ lô đất: 4.952 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: SP10103119
Kích cỡ nhà: 1.008 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: BE10154735
Kích cỡ nhà: 1.826 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 1

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only