Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
BOWIE, Cư gia
tìm được 360 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 24
Số MLS: PG10029130
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PG9861071
Kích cỡ nhà: 11.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: PG9740772
Kích cỡ nhà: 10.014 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG9896388
Kích cỡ nhà: 7.758 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG10040838
Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG9938681
Kích cỡ nhà: 9.723 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PG10024491
Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG9796800
Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: PG10031905
Kích cỡ nhà: 8.425 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: PG10041559
Kích cỡ nhà: 5.626 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG9814267
Kích cỡ lô đất: 1,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: PG9993287
Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG9975666
Kích cỡ nhà: 8.040 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG9929678
Kích cỡ nhà: 6.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG10028329
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Trang Kết Quả 1 of 24

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only