Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
BETHESDA, Cư gia
tìm được 467 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 32
Số MLS: MC9618030
Kích cỡ nhà: 20.263 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: MC10137570
Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Số MLS: MC10153748
Kích cỡ nhà: 9.385 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9914307
Kích cỡ nhà: 8.887 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10167039
Kích cỡ nhà: 15.835 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: MC10167039
Kích cỡ nhà: 15.835 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: MC9967788
Kích cỡ nhà: 12.315 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: MC10191156
Kích cỡ nhà: 10.852 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: MC10184096
Kích cỡ nhà: 7.322 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10180263
Kích cỡ nhà: 3.541 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9808299
Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC9599945
Kích cỡ nhà: 4.626 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10104382
Kích cỡ nhà: 2.780 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10061838
Kích cỡ nhà: 3.390 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9630788
Kích cỡ nhà: 8.941 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 32

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only