Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
BERKELEY SPRINGS, Cư gia
tìm được 153 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: MO10026976
Kích cỡ nhà: 3.022 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 48,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: MO10032002
Kích cỡ lô đất: 58,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: MO9996073
Kích cỡ nhà: 2.960 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 49,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: MO10046581
Kích cỡ nhà: 1.840 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 171 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MO9953696
Kích cỡ lô đất: 40,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: MO9975263
Kích cỡ nhà: 3.648 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MO9612119
Kích cỡ nhà: 5.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 24,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MO9960557
Kích cỡ nhà: 1.806 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 16,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: MO10087946
Kích cỡ nhà: 6.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 17,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MO10014694
Kích cỡ nhà: 3.118 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MO10022122
Kích cỡ nhà: 2.640 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 20,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: MO10116665
Kích cỡ nhà: 5.384 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: MO10068326
Kích cỡ nhà: 2.387 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: MO10022653
Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 11

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only