Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
BALTIMORE, Cư gia
tìm được 6204 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 414
Số MLS: BA9518499
Kích cỡ nhà: 6.540 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BA9857261
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC9706735
Kích cỡ lô đất: 78,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: BC9842038
Kích cỡ lô đất: 5,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BA10218134
Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC10240037
Kích cỡ lô đất: 4,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: BC9776532
Kích cỡ nhà: 10.796 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 49,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: BC10109970
Kích cỡ nhà: 13.896 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 71,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: BC10098973
Kích cỡ lô đất: 44,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC10287156
Kích cỡ nhà: 17.118 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: BC10110422
Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC10273593
Kích cỡ nhà: 9.420 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 13,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: BC10231622
Kích cỡ nhà: 11.762 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 29,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC9872757
Kích cỡ lô đất: 75,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: BC10122990
Kích cỡ lô đất: 73,99 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 414

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only