Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
ASHBURN, Cư gia
tìm được 376 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 26
Số MLS: LO10184412
Kích cỡ nhà: 15.925 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 14
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: LO10251044
Kích cỡ nhà: 7.526 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: LO10243393
Kích cỡ nhà: 7.415 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: LO10291396
Kích cỡ nhà: 7.415 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: LO10292803
Kích cỡ nhà: 5.195 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: LO10262641
Kích cỡ nhà: 7.084 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10183741
Kích cỡ nhà: 9.033 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: LO10289401
Kích cỡ nhà: 8.118 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10175321
Kích cỡ nhà: 10.719 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10205994
Kích cỡ nhà: 8.604 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10230789
Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10283499
Kích cỡ nhà: 6.410 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: LO10216097
Kích cỡ nhà: 6.427 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10233107
Kích cỡ nhà: 6.743 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10178125
Kích cỡ nhà: 8.207 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 26

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only