Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
ARLINGTON, Cư gia
tìm được 507 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 34
Số MLS: AR10054870
Kích cỡ nhà: 4.447 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR9961648
Kích cỡ nhà: 6.072 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.350 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AR10051336
Kích cỡ nhà: 3.045 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10069847
Kích cỡ nhà: 7.066 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10056803
Kích cỡ nhà: 7.238 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10063217
Kích cỡ nhà: 5.878 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.450 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AR10104798
Kích cỡ nhà: 7.370 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10040446
Kích cỡ nhà: 7.615 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AR10033701
Kích cỡ nhà: 8.036 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AR9823985
Kích cỡ nhà: 7.444 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10095888
Kích cỡ nhà: 6.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10086656
Kích cỡ nhà: 6.315 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10033126
Kích cỡ nhà: 8.160 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10072365
Kích cỡ nhà: 5.807 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10129571
Kích cỡ nhà: 5.136 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.528 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 34

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only