Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
ARLINGTON, Cư gia
tìm được 687 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 46
Số MLS: AR10326262
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10343918
Kích cỡ nhà: 2.655 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10341795
Kích cỡ nhà: 6.535 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AR10167148
Kích cỡ nhà: 6.464 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AR10320322
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: AR10329925
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AR10293239
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AR9011099
Kích cỡ nhà: 7.002 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10187844
Kích cỡ nhà: 7.216 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AR10330512
Kích cỡ nhà: 7.088 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10306938
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10229485
Kích cỡ nhà: 6.315 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10141121
Kích cỡ nhà: 7.062 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AR9823985
Kích cỡ nhà: 7.444 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10197834
Kích cỡ nhà: 6.035 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.282 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 46

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only