Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
ANNAPOLIS, Cư gia
tìm được 603 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 41
Số MLS: AA9761564
Kích cỡ nhà: 11.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 26,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA8479919
Kích cỡ lô đất: 9,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AA9674326
Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AA9976104
Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AA9932247
Kích cỡ nhà: 12.332 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9870261
Kích cỡ lô đất: 2,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: AA10059117
Kích cỡ nhà: 9.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9816818
Kích cỡ lô đất: 1,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9924868
Kích cỡ nhà: 8.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9930864
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9913478
Kích cỡ nhà: 4.312 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: AA9994658
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA8713454
Kích cỡ nhà: 5.048 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA8671374
Kích cỡ nhà: 9.024 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AA10084014
Kích cỡ nhà: 2.881 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.531 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 41

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only