Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
ALEXANDRIA, Cư gia
tìm được 1376 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 92
Số MLS: FX10004807
Kích cỡ nhà: 7.784 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX9976071
Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9861492
Kích cỡ lô đất: 2,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX9998774
Kích cỡ nhà: 6.030 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.933 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX9911493
Kích cỡ nhà: 9.816 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX9902940
Kích cỡ nhà: 5.602 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AX10054212
Kích cỡ lô đất: 6.179 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: FX10056164
Kích cỡ nhà: 9.349 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX9869997
Kích cỡ nhà: 5.342 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.894 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX9915414
Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AX9756089
Kích cỡ nhà: 6.673 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AX7891472
Kích cỡ nhà: 5.322 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.877 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX8143398
Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AX10039048
Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.733 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX9816068
Kích cỡ nhà: 4.531 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.894 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 92

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only