Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
ALEXANDRIA, Cư gia
tìm được 1231 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 83
Số MLS: AX10338121
Kích cỡ nhà: 8.145 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AX10165143
Kích cỡ nhà: 2.831 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX10105745
Kích cỡ nhà: 2.769 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10004807
Kích cỡ nhà: 7.784 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX9976071
Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX10165138
Kích cỡ nhà: 2.817 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX10231087
Kích cỡ lô đất: 8.154 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX10165133
Kích cỡ nhà: 2.866 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX9998774
Kích cỡ nhà: 6.030 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.933 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX10105758
Kích cỡ nhà: 2.099 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX10275368
Kích cỡ nhà: 5.322 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.877 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: AX10186464
Kích cỡ nhà: 5.342 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.428 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: AX10165152
Kích cỡ nhà: 2.116 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10056164
Kích cỡ nhà: 9.349 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AX10308454
Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 83

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only