OTHERFLA, Cư gia
tìm được 30 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: F10159892
Kích cỡ nhà: 206.910 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10127867
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10155241
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10125820
Kích cỡ nhà: 20.071 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10162205
Kích cỡ nhà: 228.690 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10132566
Kích cỡ nhà: 9.572 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.572 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10162208
Kích cỡ nhà: 12.074 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10058088
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10165366
Kích cỡ nhà: 9.040 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.040 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10124341
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10108384
Kích cỡ nhà: 388.119 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10129223
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10149306
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10121404
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only