OTHERFLA, Cư gia
tìm được 44 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: F1147412
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10085166
Kích cỡ nhà: 1.698.840 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10096474
Kích cỡ nhà: 9.060 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.060 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F1364777
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10083779
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10058809
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10083769
Kích cỡ nhà: 19.994 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10093342
Kích cỡ nhà: 12.630 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10093947
Kích cỡ nhà: 11.427 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10073127
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10058088
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10079933
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10093210
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10038083
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10090768
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 3
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only