MIRAMAR, Cư gia
tìm được 74 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 5
Số MLS: F10119047
Kích cỡ nhà: 99.327 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10153237
Kích cỡ nhà: 12.733 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10163262
Kích cỡ nhà: 12.989 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10161759
Kích cỡ nhà: 15.772 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10166069
Kích cỡ nhà: 10.917 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10167484
Kích cỡ nhà: 7.698 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.698 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10163305
Kích cỡ nhà: 9.240 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.240 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10164033
Kích cỡ nhà: 9.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.013 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10164972
Kích cỡ nhà: 9.113 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.113 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10161127
Kích cỡ nhà: 10.140 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10157217
Kích cỡ nhà: 7.976 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.976 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10167084
Kích cỡ nhà: 7.410 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.410 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10156542
Kích cỡ nhà: 7.825 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.825 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10165073
Kích cỡ nhà: 9.282 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.282 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10159362
Kích cỡ nhà: 8.402 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.402 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 5
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only