WEST PALM BEACH, Cư gia
tìm được 89 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 6
Số MLS: F10042816
Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10054627
Kích cỡ nhà: 7.409 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10045706
Kích cỡ nhà: 3.806 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10062645
Kích cỡ nhà: 3.627 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10026565
Kích cỡ nhà: 4.935 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10064768
Kích cỡ nhà: 3.835 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10051388
Kích cỡ nhà: 3.733 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10026265
Kích cỡ nhà: 3.276 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10058754
Kích cỡ nhà: 2.332 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10062046
Kích cỡ nhà: 2.142 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.561 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10068486
Kích cỡ nhà: 2.676 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.632 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10066928
Kích cỡ nhà: 2.660 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10067281
Kích cỡ nhà: 3.787 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10038300
Kích cỡ nhà: 1.837 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.679 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10063423
Kích cỡ nhà: 2.118 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.181 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 6
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only