MIRAMAR, Cư gia
tìm được 77 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 6
Số MLS: F10028960
Kích cỡ nhà: 2.449 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10045180
Kích cỡ nhà: 9.560 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10059406
Kích cỡ nhà: 3.645 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10062710
Kích cỡ nhà: 4.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.580 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10061068
Kích cỡ nhà: 3.733 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10055979
Kích cỡ nhà: 4.072 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10066041
Kích cỡ nhà: 3.854 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.580 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10068125
Kích cỡ nhà: 4.097 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10044960
Kích cỡ nhà: 3.157 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10060269
Kích cỡ nhà: 3.262 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.344 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10051551
Kích cỡ nhà: 4.247 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10063841
Kích cỡ nhà: 3.501 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10046352
Kích cỡ nhà: 4.183 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10023883
Kích cỡ nhà: 3.628 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.672 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10067667
Kích cỡ nhà: 3.830 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Trang Kết Quả 1 of 6
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only