MIAMI, Cư gia
tìm được 207 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 14
Số MLS: F10115928
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10113645
Kích cỡ nhà: 15.082 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10049865
Kích cỡ nhà: 12.352 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10124083
Kích cỡ nhà: 4.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10116401
Kích cỡ nhà: 39.204 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10038916
Kích cỡ nhà: 26.602 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10049943
Kích cỡ nhà: 9.605 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.605 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10110607
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10111074
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10124659
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10084360
Kích cỡ nhà: 8.585 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.585 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10084360
Kích cỡ nhà: 8.585 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.585 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10127151
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10114778
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10056875
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 14
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only