VENICE, Cư gia
tìm được 31 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: F10091259
Kích cỡ nhà: 37.021 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10091263
Kích cỡ nhà: 16.858 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: F10077049
Kích cỡ nhà: 11.279 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10072342
Kích cỡ nhà: 8.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.890 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10100189
Kích cỡ nhà: 10.039 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10082931
Kích cỡ nhà: 10.752 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10096125
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10101959
Kích cỡ nhà: 17.278 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10042970
Kích cỡ nhà: 9.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10092953
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10094005
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10086616
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10086612
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10086779
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10045149
Kích cỡ nhà: 8.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 3
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel