PAHRUMP, Cư gia
tìm được 186 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 13
Số MLS: 1971045
Kích cỡ nhà: 5.530 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 85 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1979076
Kích cỡ nhà: 1.392 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 30 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1518267
Kích cỡ nhà: 6.666 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1979574
Kích cỡ nhà: 4.266 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1906144
Kích cỡ nhà: 2.815 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1967637
Kích cỡ nhà: 7.116 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Số MLS: 1953350
Kích cỡ nhà: 2.228 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1977657
Kích cỡ nhà: 4.317 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1962940
Kích cỡ nhà: 3.035 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,78 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1927829
Kích cỡ nhà: 3.207 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1984417
Kích cỡ nhà: 3.460 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1975111
Kích cỡ nhà: 2.780 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1932211
Kích cỡ nhà: 2.126 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1964778
Kích cỡ nhà: 2.810 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1969610
Kích cỡ nhà: 4.889 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 13
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel