PAHRUMP, Cư gia
tìm được 220 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 15
Số MLS: 1518267
Kích cỡ nhà: 6.666 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1906144
Kích cỡ nhà: 2.815 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1953350
Kích cỡ nhà: 2.228 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1927829
Kích cỡ nhà: 3.207 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1917456
Kích cỡ nhà: 3.666 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1932211
Kích cỡ nhà: 2.126 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1907108
Kích cỡ nhà: 6.372 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Số MLS: 1927803
Kích cỡ nhà: 2.505 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1924958
Kích cỡ nhà: 2.780 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1949127
Kích cỡ nhà: 3.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1944442
Kích cỡ nhà: 3.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.147 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1925651
Kích cỡ nhà: 2.810 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1888910
Kích cỡ nhà: 3.038 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1819031
Kích cỡ nhà: 2.202 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 15
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel