HENDERSON, Cư gia
tìm được 1488 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 100
Số MLS: 2051193
Kích cỡ nhà: 17.562 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 2051739
Kích cỡ nhà: 12.101 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2040587
Kích cỡ nhà: 12.381 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2042153
Kích cỡ nhà: 23.554 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1963688
Kích cỡ nhà: 11.569 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1979803
Kích cỡ nhà: 13.706 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2055486
Kích cỡ nhà: 9.655 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1936340
Kích cỡ nhà: 8.723 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2021802
Kích cỡ nhà: 12.978 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1901481
Kích cỡ nhà: 17.268 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1996400
Kích cỡ nhà: 10.005 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2052302
Kích cỡ nhà: 14.485 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2046564
Kích cỡ nhà: 7.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2042588
Kích cỡ nhà: 8.699 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2045820
Kích cỡ nhà: 8.226 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 100
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel