CABO VELAS, Cư gia
tìm được 19 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: rs1800017
Kích cỡ lô đất: 0,41 hecta
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1800216
Kích cỡ lô đất: 0,32 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1800539
Kích cỡ lô đất: 0,73 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: rs1800564
Kích cỡ lô đất: 0,29 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1800010
Kích cỡ lô đất: 0,23 hecta
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: rs1800562
Kích cỡ lô đất: 0,27 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1800557
Kích cỡ lô đất: 2,74 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: rs1800322
Kích cỡ lô đất: 0,24 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1800083
Kích cỡ nhà: 2.110 m2
Kích cỡ lô đất: 0,21 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: rs1800472
Kích cỡ nhà: 5.920 m2
Kích cỡ lô đất: 0,86 hecta
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: rs1800316
Kích cỡ lô đất: 3,39 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1800018
Kích cỡ lô đất: 0,23 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: rs1700007
Kích cỡ nhà: 1.798 m2
Kích cỡ lô đất: 0,18 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: rs1800314
Kích cỡ lô đất: 0,22 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1700551
Kích cỡ nhà: 3.444 m2
Kích cỡ lô đất: 2,56 hecta
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel